Dataset

Aantal gedetineerden op 30 september, naar persoonskenmerken (1994-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal gedetineerden dat rond 30 september in een penitentiaire inrichting was ingesloten. De tabel bevat zowel strafrechtelijk gedetineerden als personen in vreemdelingenbewaring. Het aantal gedetineerden is onderverdeeld naar type inrichting, land van geboorte van de gedetineerde, verblijfstitel en strafduur. Verder zijn de gegevens uitgesplitst naar het geslacht van de gedetineerde, de leeftijd van de gedetineerde en het soort delict.

Bij de overgang van de verslagjaren 2001 naar 2002 is een trendbreuk zichtbaar in de verdeling naar delict. De oorzaak hiervan is, dat in de jaren tot en met 2001 het eerstgenoemde delict uit de registratie is geteld, terwijl in de jaren vanaf 2002 van het delict met de zwaarste strafbedreiging is uitgegaan. In 2003 is de typering van de inrichting waar de gedetineerde verblijft gewijzigd. Hierdoor is ten opzichte van eerdere jaren een verschuiving in de cijfers van gevangenis naar huis van bewaring ontstaan. De toename van het aantal gedetineerden in 2004 is deels toe te schrijven aan de invoering van de meerpersoonscellen in oktober 2003. Met ingang van 2004 worden ook de plaatsen meegeteld die door het Gevangeniswezen zijn ingekocht bij de (in 2003 opgerichte) Directie Bijzondere Voorzieningen.

Met ingang van 2011 worden drie nieuwe inrichtingstypen gebruikt, namelijk Beheersproblematische gedetineerdenafdeling (BPGA), Extra zorgvoorziening (EZV) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Deze inrichtingstypen kunnen zowel de bestemming ‘Huis van Bewaring’ als ‘Gevangenis’ krijgen, daarom zijn deze inrichtingstypen toegevoegd aan de categorie ‘Overige inrichtingstypen’.

Om identificatie van individuen te voorkomen zijn de cijfers in deze tabel afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar 1994 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018 Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37264

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37264

Aantal gedetineerden op 30 september naar strafduur, type inrichting herkomst, leeftijd, geslacht en type misdrijf

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37264

Aantal gedetineerden op 30 september naar strafduur, type inrichting herkomst, leeftijd, geslacht en type misdrijf