Dataset

Bestuursrecht; procedures bij de rechtbanken, 2000-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de rechtbanken, onderverdeeld naar soort regelgeving.

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts. De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte. Per 1 januari 2005 is de rechtbank de instantie voor behandeling van belastingzaken in eerste aanleg. Tot die tijd werden deze zaken voorgelegd aan de belastingkamers van de gerechtshoven. Het gerechtshof is nu de hoger beroepsinstantie voor belastingzaken.

Deze tabel bevat standcijfers gemeten op 1 januari en 31 december. Ook bevat deze tabel informatie over het aantal zaken dat in een verslagjaar is ingediend en/of afgedaan (stroomcijfers). De standcijfers op 31 december van een jaar en 1 januari van het volgende jaar komen niet altijd overeen. Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden ingesteld. Berekening van het standcijfer op 31 december uit het standcijfer op 1 januari en de stroomcijfers leidt niet altijd tot het gepubliceerde standcijfer. Dit is het geval als in een jaar in dezelfde zaak meermalen een beslissing in vereenvoudigde behandeling is genomen gevolgd door een ingesteld verzet. Van een dergelijke situatie wordt er slechts 1 geteld in de stroomcijfers.

Per verslagjaar worden alle zaken geselecteerd uit de registraties van de rechtbanken waarvan een actie of beslissing in de selectieperiode valt. Daarbij wordt alle informatie van een zaak geselecteerd, ook als deze informatie reeds eerder was geleverd. De nagekomen informatie bevat mutaties over reeds gepubliceerde jaren. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers op 31 december van het jaar ervoor en 1 januari van het verslagjaar niet altijd aansluiten op elkaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 t/m 2016

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70764ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70764ned

Beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de rechtbanken. Naar soort regelgeving.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70764ned

Beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de rechtbanken. Naar soort regelgeving.