Dataset

Financiële verantwoording: Financiële vaste activa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 02/17/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hier vindt u de financiële vaste activa afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/06-financiele-vaste-activa

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

06-financiele-vaste-activa; Aandelen

CSV CC-BY (4.0)

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een venootschap.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Deelnemingen in groepsmaatschapp

CSV CC-BY (4.0)

Investeringen in rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarbij de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Effecten

CSV CC-BY (4.0)

Dit betreft aandelen, obligaties en derivaten voor zover langlopend.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Nederlandse staatsobligaties

CSV CC-BY (4.0)

Schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening aangegaan met de Nederlandse overheid.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige deelnemingen

CSV CC-BY (4.0)

Investeringen in andere rechtspersonen.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige effecten

CSV CC-BY (4.0)

Restpost van langlopende effecten die niet eerder genoemd zijn.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige obligaties

CSV CC-BY (4.0)

Schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening, niet zijnde een Nederlandse staatsobligatie.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige vorderingen

CSV CC-BY (4.0)

Het langlopende deel van de overige vorderingen.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Totaal financiële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Totaal van alle posten van financiële activa.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op andere deelnemingen

CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op andere deelnemingen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op gemeentes en gr's

CSV CC-BY (4.0)

Vordering op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op groepsmaatschapp

CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op groepsmaatschappijen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op OCW en EZ

CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview