Dataset

Financiële instrumenten 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Financiën (Rijk)
Updated 09/14/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Budget
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Voor een visualisatie van de data kijk op rijksfinancien.nl.

De ontvangers financiële instrumenten dataset gaat een laag dieper dan de begrotingsstaten en laat zien wie de verschillende ontvangers waren van de financiële instrumenten en met welke bedragen. Zoals in de begrotingsstaten is het dataset ingedeeld in begrotingshoofdstukken en bevat elke regel betreft een artikelonderdeel, detail information, en het begrote bedrag. In dit dataset staat er een extra kolom met de naam van de ontvanger. Er zijn 14 financiële instrumenten, (nog) niet voor alle financiële instrumenten kunnen de ontvangers openbaar gemaakt worden, maar de volgende zijn alvast hier als open data beschikbaar: Subsidies, Bekostiging, Inkomensoverdrachten, Garanties, Leningen, Bijdragen aan medeoverheden, Bijdrage aan ZBO’s en RwT, Bijdrage aan Agentschappen, Bijdrage aan Internationale organisaties, Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, Bijdrage aan sociale fondsen. De ontvangers worden weergegeven aan de hand van de begroting waar ze op drukken. Dit betekent dat als een subsidie onder een begrotingsartikel bij ministerie X staat, daar ook de ontvangers zijn te vinden in de tabel. Dit is van belang om te weten omdat soms een subsidie bij een partij op de begroting staat, maar door een andere partij wordt uitgevoerd. Hier staat het dan toegeschreven aan het ministerie of de partij waar het op de begroting staat en wordt verantwoord. De ontvangers van financiële instrumenten worden maar eens per jaar in dit detail gepubliceerd, namelijk met de slotwet op verantwoordingsdag. Deze informatie staat niet in de begrotingsstukken zelf, maar wordt in de open data als verrijkende informatie gepresenteerd.Let op: de lijsten zijn deels geanonimiseerd. Op basis van de AVG worden private personen en eigennamen uit de dataset verwijderd.

Landing page: https://www.rijksfinancien.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Financiële instrumenten 2019

CSV Publiek domein

Uitleg kolommen

 • Begrotingsjaar: Jaar waarin de begroting is uitgevoerd
 • Begrotingshoofdstuk en begrotingsnaam: Hier staan de hoofdstuknummers. De begroting heeft 22 hoofdstukken: 12 departementale begrotingen, 5 niet-departementale begrotingen, 5 begrotingsfondsen. De 17 departementale begrotingen zijn genummerd met romeinse cijfers. De begrotingshoofdstukken hebben een letter.
 • RIS/IBOS-nummer: Het nummer van het artikel, subartikel, en artikelonderdeel in het volgende format: [jaar]:[begrotingshoofdstuk]:[artikel]:[artikelonderdeel]:[instrument]:[detail]:[regeling]
 • Artikel: Naam van het begrotingsartikel
 • Artikelonderdeel: Naam van het artikelonderdeel
 • Instrument : Het financieel instrument waarmee het artikelonderdeel wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het hoofdstuk kan dit ook als artikelonderdeel worden weergegeven
 • Detail: Specificatie van het instrument/ regeling of onderdeel van het instrument/regeling
 • Regeling: Detailregeling op het artikelonderdeel/instrument
 • Bedrag: Ontvangen bedrag * 1000
 • Ontvanger: Naam ontvanger. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens van onder andere particulieren en eenmanszaken geanonimiseerd
 • KvK-nummer: Waar beschikbaar in de bron-data zijn de kvk-nummers toegevoegd
Preview