Dataset

Arbeidsomstandighedenmonitor (01-01-1999 - 02-01-2000)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het CBS vanaf 1996 jaarlijks een arbeidsomstandighedenmonitor. De vragen voor deze monitor zijn opgenomen in twee CBS-onderzoeken: de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De vragen naar arbeidsomstandigheden zijn binnen POLS onderdeel van de module Gezondheidsenquête (GE). In dit stuk wordt een verslag gegeven van het veldwerk van 1999. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert het CBS een bestand mét de arbeidsomstandighedenvariabelen. Om met deze variabelen te kunnen werken is een extra weging aan het bestand toegevoegd (aromgew). De respondenten die de vragen naar arbeidsomstandigheden in het laatste kwartaal van 1999 hebben beantwoord worden drie maal meegeteld in deze weging. De respondenten die de vragen naar arbeidsomstandigheden niet hebben gehad worden buiten beschouwing gelaten. Deze weging dient te worden gebruikt wanneer er gewerkt wordt met de volgende variabelen: Kracht zetten, Lawaai Voertuig, Trilling, Beeldscherm Voor de variabele tijdsdruk, kan de gebruikelijke EBB-weging worden gebruikt (weging). De vraag naar werken onder hoge tijdsdruk wordt namelijk wel aan iedereen gesteld.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Nederlandse bevolking van 15-74 jaar, exclusief bevolking in inrichtingen en tehuizen. De steekproefadressen worden uitgezet in maandporties. Het aantal benaderde adressen (de netto steekproef) is doorgaans kleiner dan het aantal uitgezette adressen (de bruto steekproef). Een aantal adressen is geen woonhuis (fabriek, winkel, leegstaand, slooppand e.d) of onvindbaar. Verder kan een interviewer die door omstandigheden (ziekte e.d.) sommige adressen niet heeft kunnen benaderen deze adressen onbewerkt retour sturen. Deze adressen worden bij een volgende veldwerkperiode opnieuw uitgezet.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803c038d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier