Dataset

Migratiekenmerken van alle in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland ingeschreven personen, gecoördineerd (vanaf 01-01-2009)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Van personen die zich van buiten Caribisch Nederland in Caribisch Nederland vestigen is de datum van vestiging en het land van waar men vandaan komt vastgelegd. Van personen die zich vanuit Caribisch Nederland buiten Caribisch Nederland vestigen, is de datum van vertrek en het land van bestemming vastgelegd.

De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie over 1 januari 2009 tot en met 31 december JJJJ. Alleen de informatie over het laatste jaar is definitief. De informatie in de component zal in principe niet meer wijzigen.

Het bestand maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

PIVA: Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 10 oktober 2010 als openbaar lichaam onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. In Caribisch Nederland wordt - naar het voorbeeld van de gemeentelijke bevolkingsadministratie in Nederland - een geautomatiseerde bevolkingsadministratie bijgehouden, waarbij van iedere ingeschrevene gegevens worden vastgelegd op een persoonslijst. Sinds 10 oktober 2010 geldt voor Caribisch Nederland de verplichting om gegevens te verstrekken aan overheidsorganen buiten het openbaar lichaam.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Zodra er een migratiebeweging plaatsvindt, is er een einddatum (PIVAEINDEMIGRATIEDATUM) toegevoegd aan het record van de voorgaande migratiebeweging. Er is ook een nieuw record toegevoegd met de datum van aanvang van de nieuwe migratiebeweging (PIVAAANVANGMIGRATIEDATUM).

Voor in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland opgenomen personen (PIVA) gelden specifieke regels om als migrant te worden in- of uitgeschreven. Zie hiervoor de variabele PIVAMIGRATIETYPE.

In dit bestand zijn migratiebewegingen consistent met elkaar gemaakt. Als bijvoorbeeld een persoon eerder administratief is afgevoerd en vervolgens immigreert is de eerdere afvoering veranderd in een emigratie (met onbekend land van bestemming).

Informatie over alleen het laatste jaar is definitief en sluit in principe aan op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie. Voor het verwijderen van de verhuisbewegingen tussen de eilanden van Caribisch Nederland kan contact worden opgenomen met Carel Harmsen van team Demografie. Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend werden, zijn alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de bus verwerkt. Hierdoor sluit de informatie over alle overige perioden binnen dezelfde component niet aan op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Dit bestand is NIET geschikt om het jaarlijkse aantal migraties te bepalen zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie. Hiervoor zijn twee redenen te benoemen:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, zijn ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken.

Populatie

Bevat alle personen die zich ooit van buiten Caribisch Nederland in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland (PIVA) hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 januari 2009 vanuit Caribisch Nederland buiten Caribisch Nederland hebben gevestigd. Bevat ook een klein aantal (ongeveer 20 per jaar) verhuisbewegingen tussen de eilanden van Caribisch Nederland.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108035eba7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier