Dataset

Persoonsidentificatoren van in het gemeentelijk register van overlijden ingeschreven doodgeboren personen (vanaf 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat de verzameling doodgeboren personen behorend tot een bepaald publicatiejaar. Van deze doodgeboren personen is het publicatiejaar, de geboortedatum, het geslacht, het geboorteland, herkomstgroepering, generatie, aantal in het buitenland geboren ouders, geboortegemeente, geboortedatum jongste kind van de moeder, geboortedatum oudste kind van de moeder, geboortedatum jongste kind van de vader, geboortedatum oudste kind van de vader, rangnummer van de moeder, rangnummer van de vader, zwangerschapsduur en of de doodgeboren persoon is geboren uit een meerlinggeboorte opgenomen.

Het bestand maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS. De informatie in de component zal in principe niet meer wijzigen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal doodgeborenen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie.

Doodgeboren personen die in het voorgaande jaar zijn geboren maar van wie het geboortebericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de geboortedatum hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Men is bij wet verplicht aangifte te doen van een kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken (vóór 1 juli 1991 was dit 28 weken) ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie). Ook van doodgeborenen met een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken wordt soms toch aangifte gedaan. Deze doodgeborenen zijn ook opgenomen in dit bestand. Echter, team Demografie publiceert alleen over dood geboren kinderen die na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld zijn gekomen.

De doodgeborenen dienen na de geboorte te zijn ingeschreven in het gemeentelijk register van overlijden. Gemeenten verstrekken aan het CBS middels een telkaart de noodzakelijke statistische gegevens aan het CBS. Informatie over doodgeboren personen is door samenwerking van de teams Demografie en Gezondheid en Zorg tot stand gekomen.

Let op: Niet alle variabelen zijn gaafgemaakt en mogelijk dus niet geschikt om over te publiceren. Bij de van toepassing zijnde variabelen is dit aangegeven in veld 'Toelichting bij gebruik'.

Populatie

Alle personen die in een bepaald publicatiejaar als doodgeborene in het gemeentelijk register van overlijden zijn opgenomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802f9798

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier