Dataset

Gebruik van chemische en microbiologische gewasbeschermingsmiddelen door agrarische bedrijven naar gewas, toepassingsgroep, werkzame stof en periode (=maand) (18-12-2014 - 02-03-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bestand met data van het onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Dit betreft een meerdimensioneel bestand, dat wil zeggen dat niet alle variabelen van toepassing zijn op alle dimensies (=sleutelvariabelen). Er zijn vier dimensies: 'periode', 'gewas', 'toepassingsgroep' en 'werkzame stof'. Daarnaast is er nog een van 'gewas' afgeleide dimensie 'teeltsector'. Een gewas komt altijd voor in één teeltsector. Bij de beschrijving van elke doelvariabele is aangegeven op welke dimensies de variabele betrekking heeft. Technisch gezien kunnen bij elke combinatie van dimensies waarden voorkomen. Inhoudelijk gezien is dat niet bij alle combinaties het geval. Een werkzame stof (AScode) kan theoretisch voorkomen in alle toepassingsgroepen, maar komt veel vaker in twee of drie groepen voor en nog het meest in één. Bijv. middelen in de toepassingsgroep 'bestrijding insecten en mijten' worden niet gebruikt in de toepassingsgroep 'bestrijding onkruiden'. Ook speelt dat een werkzame stof theoretisch alleen voorkomt in de gewassen waarvoor het middel is toegelaten. Een door de teler opgegeven gebruik in een gewas is doorgaans in het bestand gehandhaafd. Op het wel of niet toegelaten zijn in dat gewas is niet extra gecontroleerd.
Het bestand is als volgt opgebouwd: In de eerste kolommen staan de vijf dimensies. Daarna volgen -de variabelen die het totaal aantal bedrijven en het aantal bedrijven met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven; -de variabelen die de totale oppervlakte en de totale oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven; -de variabelen die de hoeveelheid gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beschrijven. Binnen deze onderwerpgroepen is de volgorde aangehouden dat de variabelen die het minst zijn geaggregeerd het eerst zijn genoemd. Om vanuit dit bestand te komen tot staten en tabellen die de bouwstenen vormen voor 2 statlinepublicaties is een SPSS-syntaxbestand bijgesloten.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Steekproef onder agrarische bedrijven uit de Landbouwtelling, gestratificeerd naar gewas en regio (=groepen van landbouwgebieden). Berichtgeving door middel van papieren vragenlijsten en gebruik van registraties. De uitkomsten zijn alleen op het niveau van heel Nederland beschikbaar, dus niet regionaal uitgesplitst.

Populatie

Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802723a9

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier