Dataset

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/16/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De personeelsindicator is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte binnen het bedrijf. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van de personeelsindicator positief of negatief zal afwijken van de nullijn. Een positieve uitkomst van de stemmingsindicator duidt op verwachte uitbreiding van het personeelsbestand, een negatieve uitkomst op krimp van het personeelsbestand.

De personeelsindicator van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.

De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024: De cijfers van april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van mei, verschijnt naar verwachting 30 mei 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85843NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85843NED

Personeelsindicator SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85843NED

Personeelsindicator SBI 2008