Dataset

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers: De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2022. De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 29 februari 2024 Deze tabel is stopgezet. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in de tabel Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Wijzigingen per 29 februari 2024 De indexcijferreeksen in deze tabel hebben 2015 als referentiejaar (2015=100). Om de uitkomsten van de indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Vanwege de implementatie van FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) in 2021 wordt de basisverlegging deze keer met een jaar verschoven naar 2021=100. De daarop volgende basisverlegging zal wel weer in een gebruikelijk jaar plaatsvinden, namelijk 2025=100. Bij de publicatie van de verslagperiode januari 2024 zal zo’n basisverlegging plaatsvinden en zal worden overgestapt naar het referentiejaar 2021 (2021=100). De indexreeksen met referentie 2021=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. Deze tabel wordt vanaf dat moment stopgezet en niet meer geactualiseerd. Deze tabel blijft wel beschikbaar in het archief. De nieuwe tabellen 2021=100 zullen starten met verslagmaand januari 2018.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83887NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83887NED

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83887NED

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2015=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder