Dataset

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over de verkeersdeelname van personen per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken (o.a. naar persoonsinkomen, leeftijd of opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in twee grootheden:

  • Participatiegraad: percentage verkeersdeelnemers welke is afgeleid uit het aandeel personen dat op de enquêtedag minimaal één verplaatsing heeft gemaakt. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd met één motief. Hierbij is een verkeersdeelnemer een persoon die zich begeeft op de openbare weg, als voetganger of als gebruiker (bestuurder of passagier) van een vervoermiddel.
  • Aandeel Openbaarvervoergebruikers: afgeleid uit het aandeel personen dat tijdens de dag van enquêtering minimaal één rit met het openbaar vervoer heeft gemaakt.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Aandeel verkeersdeelnemers; geslacht en persoonskenmerken”. Zie ook paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37418

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37418

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37418

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.