Dataset

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux-functies

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • functie volgens de Benelux functionele classificatie 1989. Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd. In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70143ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70143ned

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70143ned

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.