Dataset

Cursusdeelname; redenen en belemmeringen, 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over:

  • de ondervonden belemmeringen door personen die graag een opleiding of cursus hadden willen volgen.
  • de ondervonden belemmeringen door personen die graag meer opleidingen of cursussen hadden willen volgen.
  • de redenen van personen om geen opleidingen of cursussen te volgen.
  • de redenen waarom personen niet meer opleidingen of cursussen wilden volgen. De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat in 2007 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2013: tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is eenmalig en wordt niet aangevuld met nieuwe cijfers. De tabel wordt stopgezet per 29 augustus 2013.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80465ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80465ned

Redenen cursusdeelname, belemmeringen cursusdeelname Tevreden cursusdeelnemers, ontevreden cursusdeelnemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80465ned

Redenen cursusdeelname, belemmeringen cursusdeelname Tevreden cursusdeelnemers, ontevreden cursusdeelnemers