Dataset

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

Deze informatie is uitgesplitst naar bedrijfstak (sector) van het bedrijf waarin de persoon werkzaam is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende Adult Education Survey (AES). De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. Nieuwe cijfers worden eind 2017 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83144NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83144NED

deelname aan cursussen, werkzame beroepsbevolking werkgerelateerde cursussen, door werkgever betaalde cursussen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83144NED

deelname aan cursussen, werkzame beroepsbevolking werkgerelateerde cursussen, door werkgever betaalde cursussen