Dataset

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken, motieven, regio's, '10-'17

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen, de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of postbode) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Het reisgedrag is uitgesplitst naar reismotieven, reiskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week) en regio's. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 februari 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 2 juli 2018 Cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel: Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83494NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83494NED

Aantal verplaatsingen, afstand, reisduur per persoon dag/jaar, 2010-2017 reiskenmerken, reismotieven, regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83494NED

Aantal verplaatsingen, afstand, reisduur per persoon dag/jaar, 2010-2017 reiskenmerken, reismotieven, regio's