Dataset

Dijktrajecten primaire waterkeringen 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/10/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen voor primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen zijn niet langer ingedeeld in dijkringen maar in dijktrajecten. Iedere twaalf jaar beoordelen de waterbeheerders de primaire waterkeringen aan de daaraan gestelde normering. De veiligheidsnormen zijn begin 2017 herijkt.

Meer informatie: https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/c/ce/RAP_Specificaties_IMWA_IMMetingen_shp_csv_encoding.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AVEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

VEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

VEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name NAMESPACE nvarchar type Unieke verwijzing naar een registratie van objecten (in IMWA wordt als namespace de ‘waterbeheerder.code’ gebruikt met daarvoor een NL, bv NL80)
name TRAJECT_ID nvarchar type Unieke identificatiecode binnen een registratie.
name VERSIE nvarchar type Het deel van de unieke sleutel met het versienummer.
name FL_BEGIN datetime2 type objectBeginTijd. Tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan.
name FL_EINDE datetime2 type objectEindTijd. Tijdstip waarop het object in de registratie niet meer geldig is.
name FH_BEGIN datetime2 type tijdstipRegistratie. Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie.
name FH_EINDE datetime2 type eindRegistratie. Eind van de periode dat deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.
name NORMGRP_C nvarchar type typeNormGroep.i dentificatie. Set normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets (Code).
name NORMGRP_O nvarchar type typeNormGroep.o mschrijving. Set normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets (Code).
name NORMKDR_C nvarchar type typeNormKader.id entificatie. Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is (code).
name NORMKDR_O nvarchar type typeNormKader.o mschrijving. Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is (omschrijving).
name NORMTYP_ID int type typeNormClassific atie.id. Nadere aanduiding van het type veiligheidsnorm (ID)
name NORMTYP_O nvarchar type typeNormClassific atie.omschrijving. Nadere aanduiding van het type veiligheidsnorm (omschrijving)
name NORM_SW int type normSignalerings waarde. Signaleringswaarde voor het dijktraject. Moet altijd een waarde bevatten, met uitzondering van TRAJECT_ID = “16-5”
name NORM_OG int type normOndergrens. Overstromingskans-ondergrens. Ondergrens voor het dijktraject
name NORM_THB int type normToenameHy draulischeBelastin g. Norm voor het dijktraject bij toename van de hydraulische belasting door een maatregel voor het vergroten van afvoerof bergingscapaciteitvan een watersysteem. Bevat alleen een waarde voor TRAJECT_ID = 25-3, 27-3, 27- 4, 31-3, 33-1, 34-3, 34-4, 34-5.
name NORM_NS int type normNietSluiten. Norm voor het dijktraject bij niet-sluiten. Bevat alleen een waarde voor TRAJECT_ID = 208, 209, 210, en 225
name WET_JN nvarchar type indicatieWettelijkV astgesteld. Indicatie of het dijktraject wettelijk is vastgesteld (ja of nee)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Normering - overstromingskans-ondergrens - dijktrajecten - Primaire keringen 2017

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_veiligheid/MapServer

accessPoint