Dataset

Regionale rekeningen; Economische groei 2008-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaargegevens over het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. Het bbp is een belangrijk macro-economisch begrip. Het betekent populair gezegd datgene wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De volumeontwikkeling van het bbp is de maatstaf voor de economische groei in een land, in dit geval de regio. De volumemutatie bbp is alleen voor de totale economie per regio beschikbaar. Volumemutaties beogen de verandering in hoeveelheid en kwaliteit weer te geven. De volumemutatie voor de toegevoegde waarde is voor alle bedrijfstakken beschikbaar. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale rekeningen productie, inkomensverdeling bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en volgens naar regio. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De Regionale rekeningen sluiten naadloos aan op de nationale rekeningen. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief. De cijfers vanaf 2008 hebben een definitief karakter. De cijfers van 2011, 2012 en 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per: 24 april 2014. Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Regionale rekeningen; Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties, regio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81356ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81356ned

Bbp, volumemutaties; Toegevoegde waarde, volumemutaties per bedrijfstak Regio's; Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81356ned

Bbp, volumemutaties; Toegevoegde waarde, volumemutaties per bedrijfstak Regio's; Perioden