Dataset

Archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 juni 2022 en wordt uiterlijk in 2027 geactualiseerd.

Achtergrond informatie

De Archeologische verwachtingen- en waardenkaart is het resultaat van een archeologische bureaustudie op gemeentelijk schaalniveau. Hiervoor zijn relevante bronnen geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld bodemkaarten, historische kaarten, verspreidingskaarten met archeologische vondstlocaties en de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.

Meer weten over het onderzoek dat de basis vormt voor de opbouw van de Archeologische verwachtingen- en waardenkaart?

Bekijk dan onderstaand rapport en de 3 bijbehorende kaartbijlages (alle 4 de documenten zijn in PDF formaat).

1.1 Rapport Actualisatie archeologische verwachtingen- en waardenkaart (rapport door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

1.2 Kaartbijlage 4 - Archeologische basiskaart.

1.3 Kaartbijlage 5 - Verstoringenkaart.

1.4 Kaartbijlage 6 - Archeologische verwachtingen- en waardenkaart.

Meer weten over het archeologisch bureauonderzoek met betrekking tot ondergronds militair erfgoed?

Bekijk dan onderstaand rapport en de bijbehorende kaartbijlage (beide documenten zijn in PDF formaat).

2.1 Rapport Ondergronds Militair Erfgoed (RAAP-rapport 5557).

2.2 Kaartbijlage - Ondergronds Militair Erfgoed.

Waarom deze kaart?

De Archeologische verwachtingen- en waardenkaart dient als basis voor het maken van zowel een inhoudelijke als een maatschappelijke belangenafweging binnen het proces van de ruimtelijke ordening.

Samenstelling van de kaart

In de kaart is een indeling gemaakt in categorieën van archeologische waarden en aantoonbaar te verwachten archeologische waarden. Voor deze categorieën gelden verschillende vrijstellingsgrenzen van oppervlakte én diepte. Wanneer bij bodemroerende ontwikkelingen de hierin opgenomen ondergrenzen worden overschreden dan is het verplicht om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek moet voldoen aan de geldende versie van de landelijke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de gemeentelijke richtlijnen.

De kaart is beschikbaar op elke schaal en kent de volgende verdeling naar categorieën:

De kaart is ook te raadplegen als een web-app: Archeologie_2022_internet (arcgis.com). De omgevingsdienst ontsluit onze verwachtingen- en waardenkaart ook. Binnen deze regionale erfgoedkaart zijn in aanvulling op de archeologische waarden en verwachtingen ook de attentiezones zichtbaar.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/archeologische-waardenkaart/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2022 - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name Geo Point code geo_point_2d type geo_point_2d description
name Geo Shape code geo_shape type geo_shape description
name CATEGORIE code categorie type double description Cijfer om categorie in waarde kaart te duiden
name WAARDE _VERWACHTING code waarde_verwachting type text description Opties: Geen verwachting Terrein van archeologische waarde Hoge archeologische verwachting Hoge verwachting, historische kern Middelhoge archeologische verwachting Lage archeologische verwachting Terrein van hoge archeologische waarde Gemeentelijk archeologisch monument
name ONDERZOEKSPLICHT code onderzoeksplicht type text description Geeft aan wanneer er een onderzoeksplicht van toepassing is.
name SHAPE_AREA code shape_area type double description
name SHAPE_LEN code shape_len type double description