Dataset

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat financiële balansen van de verschillende sectoren en subsectoren in de Nederlandse economie. De balansen worden gepresenteerd in de vorm van vorderingen en schulden. Het verschil tussen de vorderingen en de schulden is aangegeven als financieel vermogen.

Tussen de beginbalans (BB) en eindbalans (EB) zijn de financiële transacties (FT) en overige mutaties (OM) waar te nemen. Al deze gegevens zijn bedoeld om een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de vorderingen en schulden ingedeeld naar financiële transactiecategoriën. Voor de financiële balansen geldt: BB + FT + OM = EB. In deze publicatie zijn de saldi terug te vinden in de rubriek "Kerncijfers".

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook nog een uitsplitsing aangebracht tussen (hoofd)sectoren en de subsectoren behorend bij de sector financiële instellingen en de sector overheid. De sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk (IZWh) zijn samengevoegd.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: De cijfers vanaf 1990 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Financiële balansen en transacties.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37871nr

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37871nr

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37871nr

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector