Dataset

Landbouw; economische omvangsklasse, bedrijfstype, 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal landbouwbedrijven in Nederland, de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven en de economische omvang van de bedrijven.
Deze informatie wordt gepresenteerd voor totaal Nederland en voor de diverse (hoofd)bedrijfstypen en klassen van economische omvang van de bedrijven.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

In de landbouwtelling wordt een ondergrens gehanteerd van 3 NGE. Bij bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika.

Gegevens beschikbaar: 2000-2009.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2010:tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71800ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71800ned

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang, naar bedrijfstype, omvangsklasse en periode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71800ned

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang, naar bedrijfstype, omvangsklasse en periode.