Dataset

Mestproductie- en dierrechten; naar regio en concentratiegebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft cijfers over de mestproductie- en dierrechten. De mestproductie- en dierrechten zijn ingevoerd om de productie van dierlijke mest aan banden te leggen en de veestapel te bevriezen. De cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en Mestwetgeving. Hier wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken mestwetgeving, 1998-2004: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing en het mineralenaangiftesysteem (MINAS), stelsel van mestafzetovereenkomsten en geregistreerde dier- en mestproductierechten. De publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2004. Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de Monitor mineralen en mestwetgeving worden drie soorten van informatie verzameld, te weten:

  • informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
  • informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de    overheid;
  • informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf 1997 tot en met 2003. Frequentie: stopgezet.

Reden stopzetting: Voor een deel van de onderwerpen in de tabel zoals mestproductierechten en het vervallen van varkens- en pluimveerechten komt geen recente informatie meer beschikbaar. Mestproductierechten zijn in 2006 afgeschaft. Daarnaast zijn de regelingen die leidden tot het vervallen van dierrechten afgerond. De reeks over varkens- en pluimveerechten wordt in een nieuwe tabel voortgezet, zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70014ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70014ned

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70014ned

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode