Dataset

Mestproductie- en dierrechten; naar regio en concentratiegebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft cijfers over de mestproductie- en dierrechten.
De mestproductie- en dierrechten zijn ingevoerd om de productie van
dierlijke mest aan banden te leggen en de veestapel te bevriezen.
De cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en
Mestwetgeving. Hier wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken
mestwetgeving, 1998-2004: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing
en het mineralenaangiftesysteem (MINAS), stelsel van
mestafzetovereenkomsten en geregistreerde dier- en mestproductierechten.
De publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft
gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2004.
Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en
ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. In de Monitor mineralen en mestwetgeving worden
drie soorten van informatie verzameld, te weten:

  • informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
  • informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de
       overheid;
  • informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf 1997 tot en met 2003.
Frequentie: stopgezet.

Reden stopzetting:
Voor een deel van de onderwerpen in de tabel zoals mestproductierechten en
het vervallen van varkens- en pluimveerechten komt geen recente informatie
meer beschikbaar. Mestproductierechten zijn in 2006 afgeschaft. Daarnaast
zijn de regelingen die leidden tot het vervallen van dierrechten afgerond.
De reeks over varkens- en pluimveerechten wordt in een nieuwe tabel
voortgezet, zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70014ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70014ned

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70014ned

Geregistreerde en vervallen mestproductie - en dierrechten Naar regio en periode