Dataset

Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven conform diverse classificaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Stelsel van zorgstatistieken. De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg). Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het "Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn". Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg. Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie, de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten) en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is evident dat voor een beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin- den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids- zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con- crete (gefaseerde) invulling gegeven.

LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein, zoals beschreven in Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer 5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Deze tabel is stopgezet en voortgezet als Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998 Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37494

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37494

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg. Kern- cijfers en gebruiksdoelen, financieringsbronnen en functieverdeling.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37494

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg. Kern- cijfers en gebruiksdoelen, financieringsbronnen en functieverdeling.