Dataset

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Economy
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per COROP-gebied. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. De gehanteerde methode is hetzelfde als die van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met uitzondering van de manier waarop de woningtypen binnen de regio gewogen worden. Bij de berekening op provincieniveau worden de woningtypen afzonderlijk gewogen en vervolgens geaggregeerd naar een provinciecijfer. Bij de berekening op COROP-niveau worden de woningtypen ongewogen geaggregeerd. De COROP-gebieden Utrecht en Flevoland zijn gelijk aan de gelijknamige provincies en volgen de berekeningswijze van de provincie. Om deze reden ontbreken bij deze gebieden de betrouwbaarheidsmarges in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen per 22 januari 2024: Cijfers over het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Vanaf verslagperiode 2024 kwartaal 1 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In april 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84997NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84997NED

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84997NED

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2015=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs