Dataset

Verzekeraars, pensioenfondsen; mutaties beleggingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Mutaties in beleggingen ten behoeve van de kwartaalsector rekeningen naar richtlijn van de Europese Unie. Stand begin kwartaal, aankoop, verkoop, herwaarderingen, overige mutaties en stand eind kwartaal van onroerend goederen niet in eigen gebruik (woningen en overige), obligaties, aandelen en deelnemingen (beleggingsinstellingen, overig beursgenoteerd en overig niet-beursgenoteerd)en lang krediet u/g (woninghypotheken en overig).

Toelichting bij cijfers eerste kwartaal 2005: De cijfers van deze statistiek worden in het eerste kwartaal van 2005 door enkele bijzondere ontwikkelingen sterk beïnvloed. Bij de interpretatie van deze cijfers moet hiermee rekening worden gehouden omdat ze tot een ander beeld leiden dan de tabellen laten zien.

  • Er is sprake van grote overige mutaties in het eerste kwartaal van 2005 als gevolg van de overgang op het nieuwe rapportagesysteem IFRS bij
    diverse berichtgevers.
  • In de balanstabel laten de verzekeraars een daling van hun beleggingen in onroerend goed zien van bijna 29%. Dit is geheel toe te schrijven aan de deconsolidatie (-2,3 mld euro) van een deelneming in onroerend goed. De deconsolidatie is ook verantwoord onder overige mutaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2002 Frequentie: per kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70643ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70643ned

Begin en eindstand, aan - en verkoop, herwaarderingen, overig mutaties van institutionele beleggers voor langlopende beleggingen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70643ned

Begin en eindstand, aan - en verkoop, herwaarderingen, overig mutaties van institutionele beleggers voor langlopende beleggingen.