Dataset

ANW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, woonlnd en herkomstgr., 2008-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt. De Anw is een volksverzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden en kent uitkeringen voor nabestaanden, halfwezen (tot en met september 2013) en wezen. Per 1 juli 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in. Men kan alleen voor een uitkering in aanmerking komen als de overledene op de datum van overlijden verzekerd was. In principe is iedereen die in Nederland woont, verzekerd voor de Anw. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt. Voor een klein gedeelte van de Anw-uitkeringen kan de herkomstgroepering van de ontvanger niet worden vastgesteld. Het betreft hier mensen die woonachtig zijn in het buitenland en niet opgenomen zijn in de gemeentelijke bevolkingsregisters. De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden en vervangt de tot die datum geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De basisgegevens van de Anw zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • woonland;
  • herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2008.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, want deze statistiek is stopgezet per 1 januari 2014.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80373ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80373ned

Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Geslacht, leeftijd, woonland en herkomstgroepering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80373ned

Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Geslacht, leeftijd, woonland en herkomstgroepering