Dataset

Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het vermeden verbruik van fossiele energie en de vermeden emissie van kooldioxide (CO2). Cijfers worden zowel in absolute zin gepresenteerd als ten opzichte van de totale emissie van CO2 in Nederland.

Met het verbruik van hernieuwbare energie wordt het verbruik van fossiele energie vermeden en daarmee de uitstoot van CO2 die met het verbruik van fossiele brandstoffen zou zijn ontstaan. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Dit is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2020, nader voorlopig voor het verslagjaar 2021 en voorlopig voor 2022.

Wijzigingen per 30 juni 2023 Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, nader voorlopige cijfers over 2021 zijn gewijzigd. Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021. Een uitzondering geldt voor biogas dat is ingezet voor de productie van groen gas. De huidige methode maakt geen onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzame inzet van biogas voor de productie van groen gas. Hierin wijkt deze methode af van de bruto eindverbruik-methode gebruikt voor de meeste hernieuwbare energiestatistieken. Zie Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS voor meer informatie over beide methodes.

Wijzigingen per 8 februari 2023 Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn gewijzigd. Cijfers over 2020 zijn definitief. Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021. Cijfers van 2020 en eerder zijn volgens RED I berekend en worden niet meer aangepast conform de afspraak met Eurostat. Dit kan zorgen voor inconsistenties met andere tabellen.

Wijzigingen per juli 2022: Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Of de biomassa die in Nederland verbruikt wordt aan deze nieuwe duurzaamheidscriteria voldoet is momenteel onduidelijk. Dit heeft invloed op de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2. Voor gevallen waar deze onduidelijkheid van toepassing is wordt daarom een punt “.” weergegeven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. In december worden deze cijfers bijgesteld en krijgen de status nader voorlopig, omdat cijfers over zonnestroom en de noemers het jaar erop nog worden bijgesteld. Definitieve cijfers verschijnen in december twee jaar na afloop van het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84918NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84918NED

Vermeden verbruik van fossiele energie en uitstoot van CO2 Energiebron/techniek, energietoepassing

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84918NED

Vermeden verbruik van fossiele energie en uitstoot van CO2 Energiebron/techniek, energietoepassing