Dataset

Bedrijvendynamiek MKB; overleving, bedrijfstakken (SBI 2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de bedrijvendynamiek en overleving van bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf en de werkgelegenheidseffecten daarvan. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Deze tabel maakt het mogelijk om de dynamiek (oprichting en opheffing van bedrijven) te relateren aan de totale bedrijvenpopulatie. Dit wordt de Churn rate genoemd. Ook kan de overleving van de nieuw opgerichte bedrijven in een bepaald jaar 3 en 5 jaar gevolgd worden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011. De gegevens voor de verschillende variabelen komen op verschillende momenten beschikbaar. Zo is bijvoorbeeld de 5-jaars overleving van de bedrijven geboren in 2017 nog niet beschikbaar.

Status van de cijfers: De gegevens over verslagjaren 2011-2016 zijn definitief, de overige jaren zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 oktober 2023: De gegevens over de periode 2016 zijn definitief geworden.
Gegevens over geboorten van 2022, 3- en 5-jaars overlevende bedrijven van 2019 resp 2017, en de gegevens over opgeheven bedrijven van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten komen circa 9 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48060NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48060NED

Bedrijvendynamiek Bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48060NED

Bedrijvendynamiek Bedrijfstakken (SBI 2008)