Dataset

Covid-19 karakteristieken per casus landelijk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

Nederland heeft voor het SARS-CoV-2 virus (coronavirus) een endemische fase bereikt en de GGD teststraten zijn per 17 maart 2023 gesloten. Daardoor wordt de data vanaf 1 april 2023 niet meer bijgewerkt.

Bestand vanaf week 40, 2021: COVID-19_casus_landelijk Bestand tot en met week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm Dit bestand wordt vanaf versie 5 niet meer geüpdatet (zie hieronder)

Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ)

Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positief geteste casus in Nederland: Datum voor statistiek, Leeftijdsgroep, Geslacht, Overlijden, Week van overlijden, Provincie, Meldende GGD

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een record voor elke laboratorium bevestigde COVID-19 patiënt in Nederland, sinds het begin van de pandemie. Vanaf 11 juli 2022 is deze data opgesplitst (zie beschrijving versie 5). Alleen het bestand vanaf week 40, 2021 wordt iedere dinsdag en vrijdag om 16:00 ververst, op basis van de gegevens zoals op 10:00 uur die dag geregistreerd staan in het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten (Osiris AIZ). Het historische bestand (tot en met week 39, 2021) wordt vanaf 11 juli niet meer geüpdatet.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (20 januari 2022):

 • In versie 2 van deze dataset is de variabele ‘hospital_admission’ niet meer beschikbaar. Voor het aantal ziekenhuisopnames wordt verwezen naar de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuisopnames.html). Versie 3 update (8 februari 2022)
 • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD Versie 4 update (24 maart 2022):
 • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipal_health_service voor meer informatie. Versie 5 update (11 juli 2022):
 • Vanaf 11 juli 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere werkdag geüpdatet. Versie 6 update (1 september 2022):
 • Vanaf 1 september 2022 wordt het tweede deel van de data (vanaf week 40 2021) niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Versie 7 update (3 januari 2023):
 • Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren en worden de kolommen [Deceased] en [Week of Death] niet meer aangevuld.

Date_file: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM

Date_statistics: Datum voor statistiek; eerste ziektedag, indien niet bekend, datum lab positief, indien niet bekend, melddatum aan GGD (formaat: jjjj-mm-dd)

Date_statistics_type: Soort datum die beschikbaar was voor datum voor de variabele "Datum voor statistiek", waarbij: DOO = Date of disease onset : Eerste ziektedag zoals gemeld door GGD. Let op: het is niet altijd bekend of deze eerste ziektedag ook echt al Covid-19 betrof. DPL = Date of first Positive Labresult : Datum van de (eerste) positieve labuitslag. DON = Date of Notification : Datum waarop de melding bij de GGD is binnengekomen.

Agegroup: Leeftijdsgroep bij leven; 0-9, 10-19, ..., 90+; bij overlijden <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Onbekend

Sex: Geslacht; Unknown = Onbekend, Male = Man, Female = Vrouw

Province: Naam van de provincie (op basis van de verblijfplaats van de patiënt)

Deceased: Overlijden. Unknown = Onbekend, Yes = Ja, No = Nee. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg.

Week of Death : Week van overlijden. YYYYMM volgens ISO-week notatie (start op maandag t/m zondag). Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom leeg.

Municipal_health_service: GGD die de melding heeft gedaan. Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).


Covid-19 characteristics per case, nationwide

The Netherlands has reached an endemic phase for the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) and the PHS testing facilities will be closed as of March 17, 2023. As a result, the data will no longer be updated from 1 April 2023.

File from week 40, 2021: COVID-19_case_landelijk File up to and including week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm This file will no longer be updated from version 5 (see below)

Available formats: .csv and .json Source system: OSIRIS General Infectious Diseases (AIZ)

File description: This file contains the following characteristics per positively tested case in the Netherlands: Date for statistics, Age group, Gender, Death, Week of death, Province, Notifying PHS

The file is structured as follows: A record for every lab-confirmed COVID-19 patient in the Netherlands since the start of the pandemic. From July 11, 2022, this data has been split (see description version 5). Only the file from week 40, 2021 onwards will be updated every Tuesday and Friday at 4:00 PM, based on the data as registered at 10:00 AM that day in the national system for notifiable infectious diseases (Osiris AIZ). The historical file (up to and including week 39, 2021) will no longer be updated from July 11, 2022.

Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (January 20, 2022):

 • In version 2 of this dataset, the variable 'hospital_admission' is no longer available. For the number of hospital admissions, reference is made to the registered hospital admissions of the NICE Foundation (data.rivm.nl/covid-19/COVID-19_ziekenhuis Admissions.html). Version 3 update (February 8, 2022)
 • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Reporting Portal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the PHS via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February 2022, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the PHS. Version 4 update (March 24, 2022):
 • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipal_health_service variable for more information. Version 5 Update (July 11, 2022):
 • As of July 11, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic to October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every working day. Version 6 update (September 1, 2022):
 • From September 1, 2022, the second part of the data (from week 40 2021) will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. Version 7 update (January 3, 2023):
 • As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from January 1, 2023 and the [Deceased] and [Week of Death] columns will no longer be completed.

Date_file: Date and time when the data was published by the RIVM

Date_statistics: Date for statistics; first day of illness, if not known, date of positive lab result, if not known, reporting date to PHS (format: yyyy-mm-dd)

Date_statistics_type: Type of date that was available for date for the "Date for statistics" variable, where: DOO = Date of disease onset : First day of illness as reported by PHS. Please note: it is not always known whether this first day of illness actually concerned Covid-19. DPL = Date of first Positive Lab result : Date of the (first) positive lab result. DON = Date of Notification : Date on which the notification was received by the PHS.

Agegroup: Age group alive; 0-9, 10-19, ..., 90+; at death <50, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+, Unknown = Unknown

Sex: Gender; Unknown = Unknown, Male = Male, Female = Female

Province: Name of the province (based on the patient's residence)

Deceased: Death. Unknown = Unknown, Yes = Yes, No = No. From January 1, 2023, this column will be empty.

Week of Death : Week of death. YYYYMM according to ISO week format (starts on Monday to Sunday). From January 1, 2023, this column will be empty.

Municipal_health_service: PHS that made the report. From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download

download

ZIP Publiek domein

download