Dataset

Ruimtelijke beperkingen Schiphol

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Vanuit het rijks- en provinciaal beleid is voor bepaalde vaste gebiedsafbakeningen ("contouren") aangegeven welke ruimtelijke functies wel/niet zijn toegestaan. De contouren zijn vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit (LIB, 2014 en in de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van Noord-Holland (1 maart 2017). In het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) zijn de eisen voor het gebied nabij de luchthaven opgenomen. Het 20 Ke bevat een groter gebied. De meest bepalende contouren zijn: - Het LIB-4 beperkingengebied voor nieuwbouw van woningen vanwege geluid. In deze zone zijn geen woningen, woonwagens, gebouwen met een onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan, behoudens bestaand gebruik ('van bestaand gebruik is sprake indien op 20 februari 2003 op de desbetreffende plaats een gebouw rechtmatig aanwezig is en overeenkomstig duit de nota ruimte e bestemming wordt gebruikt, of voor 20 februari 2003 een bouwvergunning is verleend...') - De 20 Ke verstedelijkingscontour uit de PRV. Hierbinnen is woningbouw voor zover de locatie in bestaand stedelijk gebied valt en een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van luchtvaartgeluid. ### Meer informatie - http://wetten.overheid.nl/BWBR0014329/2015-11-04 - https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Structuurvisie_en_PRV #### Verrijking Rond Schiphol gelden beperkingen t.a.v. woningbouw. De opgenomen gegevens hebben een signaleringsfunctie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

http://www.lib-schiphol.nl/

TAR XZ CC-BY (4.0)

unknown

Shape bestand van LIB-4 (gronden beperking)

SHAPE CC-BY (4.0)

unknown