type-icon

Dataset

Search

111 datasets

 • Agrarische cultuurhistorische relicten in het rivierenlandschap: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. ...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Dit bestand laat de weidevogelgebieden, de akkerfaunagebieden, het botanisch waardevol grasland en het botanisch waardevol akkerland binnen Drenthe zien.

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Soil
 • Regio’s zijn gebieden van ongeveer 500 tot 1000 vierkante kilometer. Bekende regio’s zijn bijvoorbeeld Twente, Salland en de Kop van Overijssel. Voor regio’s worden soms verschillende namen gebruikt. ...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Culture and recreation
 • De vroegste objecten(lijnenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Dit bestand bevat de houtsingelgebieden die zijn gelegen in het Zuidelijk Westerkwartier, een streek in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige ...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment, Culture and recreation
 • De provincie bepaalt in het natuurbeheerplan in welke gebieden subsidie kan worden verkregen voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of voor het verder ontwikkelen en verhogen ...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Er komt tegenwoordig meer waardering voor recentere ruimtelijke ontwikkelingen en in Nederland zijn de ruilverkavelingen hier een goed voorbeeld van. Hoewel deze projecten funest zijn geweest voor het...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Culture and recreation, Organisation and policy
 • Dit bestand bevat het Groningse deel van het Nationaal landschap Drentsche Aa zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opge...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment, Spatial planning
 • Dit bestand bevat de houtsingelhoofdstructuur van het Zuidelijk Westerkwartier in de provincie Groningen. Houtsingels, elzensingels, meidoornhagen en houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met bomen...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 21/02/2021
  Theme: Nature and environment, Culture and recreation

Filter your results