Dataset

Vastgestelde Selectielijsten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nationaal Archief
Bijgewerkt 30/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Overheidsorganen zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht in een selectielijst vast te leggen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor bewaring en welke voor vernietiging.

De vaststelling van een selectielijst is gebonden aan een wettelijke procedure die is vastgelegd in het Archiefbesluit 1995.

Eén van de procedurele stappen die daarbij doorlopen moet worden is de openbare terinzagelegging van de ontwerpselectielijst. Burgers worden zo in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de selectielijst. Zij kunnen een zienswijze indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens wordt de selectielijst vastgesteld.

De selectielijsten die ter inzage liggen worden op de website van het Nationaal Archief gepubliceerd, onder Selectielijsten ter inzage. Hetzelfde geldt voor de selectielijsten die al zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden onder Vastgestelde selectielijsten. Het overzicht van deze vastgestelde lijsten wordt ook in een open formaat (CSV) gepubliceerd.

Contactinformatie
Naam: Team Open Data, KOOP
Email: opendata@overheid.nl

Download

Vastgestelde selectielijsten

Download CSV CC-0 (1.0)

Vastgestelde selectielijsten met uitgebreide metadataset, 26 april 2019 in open data (.csv) bestand