Dataset

Migratieketen: Incidentenoverzicht 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Incidenten op COA-locaties en misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht. Zie de rapportage 'Incidentenoverzicht’ en de bijbehorende aanbiedingsbrief voor een inhoudelijke toelichting op de data in de bestanden. Zie de hoofdstukken waarnaar bij de bestanden wordt verwezen voor de methodologische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data.

De aantallen genoemd in het ‘Incidentenoverzicht’ dienen als referentiekader. De bestanden worden jaarlijks gepubliceerd en bevatten data over de afgelopen twee jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande jaren bevatten. Bestanden over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Landing page: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Nationaliteiten Geregistreerde Incidenten COA

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 3 ‘Incidenten op COA-locaties’ voor een methodologische toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een volledige uitsplitsing van tabel 3.3 en tabel 3.4, zoals weergegeven in paragraaf 3.1 ‘Door het COA geregistreerde incidenten’.

Preview

Nationaliteiten Opgelegde Maatregelen COA

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 3 ‘Incidenten op COA-locaties’ voor een methodologische toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een volledige uitsplitsing van tabel 3.7 en tabel 3.8, zoals weergegeven in paragraaf 3.2 ‘Door het COA opgelegde maatregelen’.

Preview

Nationaliteiten Ingestroomde Feiten OM

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 4 ‘Registraties van misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht’ voor een methodologische toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een volledige uitsplitsing van tabel 4.7 en tabel 4.8, zoals weergegeven in paragraaf 4.2 ‘Door het OM in behandeling genomen feiten’.

Preview

Geregistreerde Misdrijven Politie

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 4 ‘Registraties van misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht’ voor een methodologische toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een verdere uitsplitsing naar maatschappelijke klasse van tabel 4.1, zoals weergegeven in paragraaf 4.1 ‘Door de politie geregistreerde misdrijven’. Bij de door de politie geregistreerde misdrijven worden naast het aantal registraties ook het aantal verdachten en het aantal unieke verdachten weergegeven. Een geregistreerd misdrijf kan één of meerdere verdachte vreemdelingen betreffen en andersom kan eenzelfde vreemdeling ook bij meerdere geregistreerde misdrijven als verdachte aangemerkt zijn. Daarom wordt in de dataset onderscheid gemaakt tussen het totale aantal verdachten en het aantal vreemdelingen dat als unieke verdachte is aangemerkt. Hierbij zijn de vreemdelingen die als unieke verdachte zijn aangemerkt alleen uniek binnen de betreffende maatschappelijke klasse, waardoor dit niet optelt naar het totaal aantal unieke verdachten voor de categorie of voor de dataset in zijn geheel. Dit betekent dat de aantallen in deze kolom alléén bruikbaar zijn op de betreffende regel en dus in geen geval opgeteld of anderszins in berekeningen gebruikt kunnen worden.

Preview

Nationaliteiten Geregistreerde Misdrijven Politie

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 4 ‘Registraties van misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht’ voor een methodologische toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een volledige uitsplitsing van tabel 4.3 en tabel 4.4, zoals weergegeven in paragraaf 4.1 ‘Door de politie geregistreerde misdrijven’.

Preview

Nationaliteiten Bewezenverklaarde Feiten RvdR

CSV CC-0 (1.0)

Zie het ‘Incidentenoverzicht’, hoofdstuk 4 ‘Registraties van misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit bestand. Het bestand betreft een volledige uitsplitsing van tabel 4.11 en tabel 4.12, zoals weergegeven in paragraaf 4.3 ‘Door een rechter behandelde feiten’.

Preview

Documentation

Aanbiedingsbrief Incidentenoverzicht 2020

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/sites/default/files/dataset/457be9bc-5aab-4d93-b47b-b688f91c051f/resources/Aanbiedingsbrief%20Incidentenoverzicht%202020.pdf

Het incidentenoverzicht wordt aan de Tweede Kamer aangeboden voorzien van een aanbiedingsbrief. Hierin worden achtereenvolgens toegelicht de opzet en doelgroep van het incidentenoverzicht, de inhoudelijke bevindingen en de maatregelen. Het incidentenoverzicht is in 2021 gelijktijdig met de Staat van Migratie, maar separaat aangeboden aan de Tweede Kamer.

Rapportage Incidentenoverzicht 2020

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/sites/default/files/dataset/457be9bc-5aab-4d93-b47b-b688f91c051f/resources/Incidentenoverzicht%202020.pdf

Het incidentenoverzicht heeft als doelstelling het geven van (met name kwantitatief) inzicht in de aard en omvang van zowel incidenten op COA-locaties als registraties van misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht. Ter vergelijking worden ook de cijfers van het voorgaande jaar in dit overzicht weergegeven. Het incidentenoverzicht wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij elk jaar de beide rapportagejaren die worden weergegeven worden geüpdatet en het incidentenoverzicht dus per rapportage verschillende cijfers kan laten zien. Het incidentenoverzicht is opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken ketenpartners, te weten het COA, de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak, de IND en de DT&V.