Dataset

Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2020 PBL

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze bestanden betreffen de tabellenbijlage en de data van de figuren van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 verschenen op 30 oktober 2020. Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook naar het hoofdrapport verwezen.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan. De KEV 2020 geeft daarom inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot en met 2030. De uitstoot laat een daling zien, maar niet voldoende om de doelstelling van 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. Verder schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies leiden, zoals in de landbouw en het landgebruik. De KEV legt ook de verbanden tussen autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het buitenland en Nederland.

Landing page: https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2020

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Tabellenbijlage KEV 2020

ODS CC-BY (4.0)

Dit bestand betreft de tabellenbijlage bij de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 verschenen op 30 oktober 2020. Voor een beschrijving van de achtergronden van de gegevens in dit rapport wordt dan ook naar het hoofdrapport verwezen.