Dataset

Gegevenswoordenboek Migratieketen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Updated 06/18/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
 • Migration and integration
 • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

Sinds 2013 beschikt de Nederlandse Migratieketen over een ketenbreed gegevenswoordenboek, het Gegevenswoordenboek Migratieketen (GMK). De Migratieketen bestaat uit de volgende organisaties:

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 • Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Dienst Terugkeer en Vertrek, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Directoraat-Generaal Migratie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Internationale Organisatie voor Migratie
 • Koninklijke Marechaussee
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nationale Politie
 • Raad van State
 • Raad voor de Rechtspraak
 • VluchtingenWerk Nederland
 • Zeehavenpolitie.

Een van de uitgangspunten in de basisstartarchitectuur van de migratieketen is dat er geen verschil van inzicht bestaat over de betekenis van de informatie die uit een integraal klantbeeld kan worden gehaald. Hierbij gaat een uniform begrippenkader verder dan een woordenlijst van de belangrijkste begrippen: elk gedeeld gegeven kan gerelateerd worden aan een begrip in het begrippenkader; in de beschrijving van de begrippen worden de relaties tot elkaar benoemd. Ketenpartijen hebben hun eigen begrippenkaders afgestemd met het uniforme begrippenkader in de migratieketen. Het GMK is een overzicht van de gemeenschappelijke terminologie die gebruikt wordt binnen de migratieketen. Dit bevordert een juiste interpretatie van de informatie die wordt uitgewisseld binnen of gerapporteerd over de processen van de migratieketen. Een juiste interpretatie van informatie voorkomt miscommunicatie, vergissingen en fouten.

Voor gebruikers in de migratieketen is het GMK beschikbaar op het niet-openbare Rijksweb (gmk.rijksweb.nl). In het kader van openheid en transparantie is besloten de beschrijving van begrippen en managementinformatie uit het GMK te ontsluiten als open data. Dit betekent dat de gegevens via Data.overheid.nl beschikbaar en herbruikbaar zijn voor iedereen. Door de gegevens inzichtelijk te maken hoopt het ministerie ook dat publicaties van en over het werk in de migratieketen, bijvoorbeeld de Staat van Migratie, beter uit te leggen zijn en van context voorzien kunnen worden.

Landing page: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Gegevenswoordenboek Migratieketen (integraal)

ZIP CC-0 (1.0)

Deze dataset bestaat uit de volgende onderdelen van het Gegevenswoordenboek Migratieketen:

Begrippen Definities van binnen de migratieketen bestaande noties. Het betreft concepten maar ook specialisaties en instantiaties van deze concepten. Denk aan begrippen als vreemdeling, referent, reguliere verblijfsvergunning of Zeehavenpolitie

Managementinformatie Definities van de managementinformatie in drie rapportages die voorkomen in de migratieketen: de Rapportage Vreemdelingenketen (extern), de Ketenmonitor (intern) en de Rapportage VRIS (vreemdeling in de strafrechtketen, intern).

Deze dataset bestaat uit de volgende bestanden:

 • Documentatie Gegevenswoordenboek Migratieketen LOD v1.0: inhoudelijke en technische toelichting op de dataset
 • gmk-begrippen.csv: De begrippen uit het GMK in csv-formaat
 • gmk-managementinformatie.csv: De managementinformatie uit het GMK in csv-formaat
 • gmkm.ttl: De graaf van het informatiemodel van het GMK als LOD uitgedrukt in Turtle
 • gmkm.rdf: De graaf van het informatiemodel van het GMK als LOD uitgedrukt in RDF
 • gmk.ttl: De graaf met alle informatieobjecten van het GMK uitgedrukt in Turtle
 • gmk.rdf: De graaf met alle informatieobjecten van het GMK uitgedrukt in RDF.