Dataset

Productiestatistiek Zorginstellingen (01-01-2017 - 01-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiek- als privaat gefinancierde ondernemingengroepen.

Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd en om die reden is overgegaan op een nieuwe tabel met cijfers vanaf verslagjaar 2015. Vanaf 2015 is ook overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaat gefinancierde zorg. Alleen voor grote en middelgrote ondernemingen zijn deze uitgebreide gegevens beschikbaar. Verder zijn vanaf 2015 de dag behandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken zullen worden meegenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Belangrijkste bron voor de statistiek is de databank DigiMV van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met o.a. gegevens over resultatenrekening, balans en personeelsformatie. De DigiMV-enquête is onderdeel van het 'Jaardocument maatschappelijke Verantwoording' en wordt door zorginstellingen bij het CIBG gedeponeerd.

De DigiMV-data wordt gekoppeld aan de populatie uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en o.a. het Instellingsregister van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ontbrekende data wordt handmatig toegevoegd aan de hand van op internet (www.jaarverslagenzorg.nl) gedeponeerde jaarrekeningen. Indien jaarrekeningen niet beschikbaar zijn of de totale bedrijfsopbrengsten heel klein zijn ten opzichte van het totaal bedrijfsopbrengsten van de gehele populatie, wordt opgehoogd.

Populatie

(Groepen van) ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en) gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën en personeel worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

De populatie bevat alleen grote en middelgrote ondernemingen, de grens is getrokken bij ondernemingen die tenminste één bedrijfseenheid bevatten met meer dan 10 werknemers óf bedrijfsopbrengsten van meer dan 700.000 euro óf totaal activa van meer dan 350.000 euro. Ontbrekende grote of middelgrote ondernemingen werden bij voorkeur geïmputeerd en anders in de ophoging verwerkt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de populatieafbakening in BE of OG eenheden dan is dat beschikbaar in de DSC bestanden POPULATIE PS ZORGINSTELLINGEN. Dit bestand bevat ook de kleine ondernemingen van de zorginstellingen statistiek.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804d8281

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier