Dataset

Perioden van samenwoning van in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven personen die een periode een samenwonend paar vormen (vanaf 01-01-1995)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Betreft aan elkaar gekoppelde personen die (ooit) gedurende een aaneengesloten periode op één adres een samenwonend paar hebben gevormd. Van deze samenwonende paren is de aanvangsdatum, de reden voor de start van de samenwoonperiode, de eventuele einddatum en de reden van het einde van de samenwoonperiode opgenomen. Daarnaast is een weegfactor opgenomen om een betere schatting van het aantal startende relaties te kunnen maken.

De bus is bedoeld om informatie over partners in een samenwonend paar te kunnen achterhalen. Onder samenwonende paren vallen zowel gehuwde als niet gehuwde paren. Elke persoon komt per samenwoonperiode tweemaal voor in de bus. Eenmaal als persoon en eenmaal als partner van een persoon.

Indien men onderzoek doet naar startende en eindigende samenwoningen en samenwoonduren dan gebruik je deze buscomponent. In geen enkele andere SSB-component is betere informatie over de duur van samenwoonrelaties te vinden.

De GBAPARTNERBUS lijkt sterk op de GBASAMENWONERBUS. De GBAPARTNERBUS laat huishoudens-paren zien. Daarnaast is GBAPARTNERBUS geschikt om het aantal personen in samenwonende paren op peilmoment jjjj of jjjj-1 te bepalen, de GBASAMENWONERBUS levert daar een minder goede schatting. Dat komt door de gebruikte methodologie die voor de meest recente verslagjaren een onderschatting van het aantal samenwoners oplevert.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De basis voor de SAMENWONERBUS zijn personen die een periode samen op één adres wonen. Om als partners in een samenwonend paar te worden getypeerd is gebruik gemaakt van hulpinformatie. Deze hulpinformatie betreft:

  • een huwelijk van een persoon met een partner;
  • een gezamenlijk kind van twee ouders;
  • het gezamenlijk verhuizen van twee personen van eenzelfde adres naar eenzelfde ander adres;
  • het als partner in een paar verkrijgen van zorgtoeslag, huurtoeslag of een gezamenlijke voorlopige aanslag voor de belastingdienst. Deze informatie is gebruikt voor alle perioden dat de aldus geïdentificeerde paren samen op één adres wonen of gewoond hebben. Informatie over het heden wordt ook aan de toekomstige gegevens ontleend. Als bijvoorbeeld 2 personen in jaar t+3 een gezamenlijk kind krijgen dan kan, als deze personen in jaar t op eenzelfde adres wonen al bepaald worden dat deze personen een samenwonend paar vormen. Deze manier van informatie terugleggen is consequent toegepast. Deze methode geeft zeer goede resultaten wat betreft de identificatie van samenwonende paren en ook van de start van een samenwoonperiode en het einde daarvan. (Zie daarvoor de bijlage bij dit dataontwerp met daarin de resultaten van de acceptatietest van de component (acceptatietest_samenwonersbestand.pdf). Alleen voor recente verslagjaren, jaar jjjj, jjjj-1 en jjjj-2 levert deze methode een onderschatting van het aantal startende samenwoningen, door een gebrek aan informatie over wat mensen toekomstig gaan doen. Om die reden is voor statistische doeleinden een ophoogfactor bepaald. Voor onderzoeksdoeleinden zal specifiek voor startende samenwoonrelaties sprake zijn van selectieve waarneming (samenwoningen zonder dat er een huwelijk of partnerschap is gesloten worden minder vaak waargenomen). Voor samenwoonrelaties die eindigen geldt die selectieve waarneming niet. Het effect van selectieve waarneming op het totaal aantal samenwonende personen in jjjj of jjjj-1 is relatief zeer beperkt. Verschillen met de PARTNERBUS: De SAMENWONERBUS is bedoeld om paren te identificeren die een op een huwelijk lijkende relatie hebben. Er zijn anders dan in de PARTNERBUS, geen paren geïmputeerd. De PARTNERBUS is gebaseerd op paren die in de HUISHOUDENSBUS (met dezelfde hulpinformatie als die voor de SAMENWONERSBUS is gebruikt) als partners in een paar zijn bestempeld. DE PARTNERBUS bevat ook paren die geen (denk aan mensen die uit kostenoverwegingen een woning delen) op een huwelijk lijkende relatie hebben. De SAMENWONERBUS geeft betere informatie over alle perioden waarin een geïdentificeerd paar samenwoont. Perioden van minder dan 46 dagen waarbij de partners volgens het register tijdelijk niet samen op een adres wonen zijn aaneengesloten gemaakt.

Populatie

Bevat alle vanaf 1 januari 1995 in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven personen die op één adres gedurende een aaneengesloten periode een samenwonend paar vormen of hebben gevormd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803f3af5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier