Dataset

Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (vanaf 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 oktober 1994 ooit als ingezetene in de BRP opgenomen personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat. Burgerlijke staat van personen die voorafgaand aan 1 oktober 1994 ooit ingezetene van Nederland zijn geweest, met alleen de datum aanvang van die burgerlijke staat.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Nederland. Ingezetenen zijn personen die als inwoner staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Niet ingezetenen zijn personen die geen inwoner van Nederland (meer) zijn maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Men kan daarbij denken aan emigranten die in het buitenland een AOW-uitkering krijgen en komen te overlijden. Zo iemand is ooit ingezetene geweest maar nu niet meer. Deze component bevat geen informatie over nooit-ingezetenen dus bij voorbeeld een seizoenswerker die nog nooit ingezetene is geweest is niet in deze component opgenomen.

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2018:

  • In de GBA-buscomponenten wordt de periode die wordt beschreven iets uitgebreid. Voorheen werd informatie van iedereen opgenomen die vanaf 1 januari 1995 tot 31 december jjjj ingezetene van Nederland is geweest. Die periode wordt 1 oktober 1994 tot 31 december jjjj. Daarenboven wordt waar aanwezig ook informatie van personen die inwoner van Nederland zijn geweest voor 1 oktober 1994 opgenomen voor zover beschikbaar vanuit de BRP. Denk daarbij bij voorbeeld aan de voor 1 oktober 1994 naar Spanje geëmigreerde persoon die AOW ontvangt.
  • De datumeinde van de laatst bekende periode werd op 31 december jjjj gezet maar wordt nu gevuld met een bekende datum als er al informatie aanwezig is over die datum en anders wordt die datum op 31 december 2050 gezet. Als satco zul je met name moeten letten of de verandering in datumeinde aanpassingen vergt in de programmatuur die van deze variabele gebruik maakt. Wijzigingen vanaf de gecoördineerde versie 2017 en de voorlopige versie 201712: De burgerlijk staat historie is gewijzigd. Flitsscheidingen zijn omgezet naar echtscheidingen, flitsscheidingen worden niet meer gezien als ontbindingen van een partnerschap maar als ontbindingen van een huwelijk. De wijziging heeft betrekking op ongeveer 90 duizend personen. Flitsscheidingen bestonden tot in 2009. Personen konden toen hun huwelijk omzetten naar een geregistreerd partnerschap en vervolgens zonder tussenkomst van een rechter het geregistreerd partnerschap ontbinden. Deze omzetting is in het register verwijderd waardoor het aantal scheidingen na geregistreerd partnerschap (BurgerlijkseStaat=SP) voor peilmomenten in die periode, lager zal uitvallen terwijl het aantal echtscheidingen na een huwelijk (BurgerlijkeStaat=S), hoger zal uitvallen voor peilmomenten in die periode.

Wijzigingen vanaf de gecoördineerde versie 2013 en de voorlopige versie 201403:

  • de burgerlijke staat historie van personen met betrekking tot de periode vòòr 1 januari 1995 is opgenomen.
  • gegevens opgenomen over de bij verbintenissluiting betrokken partner(s): geboorteland partner, geboortedatum partner en geslacht partner.

Burgerlijke staat: Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Huwelijk: Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Het bestand maakt onderdeel uit van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De burgerlijke staat betreft de burgerlijke staat zoals afgeleid uit verbintenisgegevens zoals deze zijn vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de burgerlijke staat worden bepaald. Zodra de burgerlijke staat van een persoon verandert wordt er een einddatum (GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT) toegevoegd aan het record van de voorgaande burgerlijke staat. Er wordt ook een nieuw record toegevoegd met de datum van aanvang van de nieuwe burgerlijke staat (GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT). De variabelen GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT en GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT vormen de sleutel van de burgerlijke staat. Gebruik van het bestand: Het bestand kan niet worden gebruikt om tellingen uit te maken. Het bestand wordt gebruikt om het kenmerk burgerlijke staat toe te voegen aan personen binnen populaties die uit andere bestanden afkomstig zijn. Omdat de identificatie van personen in het bestand plaatsvindt op basis van RINPERSOON en RINPERSOONS kan dit bestand alleen gebruikt worden in combinatie met andere bestanden waarin op dezelfde wijze personen zijn geïdentificeerd.

Er zijn zeven burgerlijke staten beschikbaar in het bestand (ongehuwd, gehuwd, partnerschap, gescheiden na huwelijk, gescheiden na partnerschap, verweduwd na huwelijk en verweduwd na partnerschap). In statistische publicaties zullen normaal gesproken alleen cijfers over de vier hoofdcategorieën ongehuwd, gehuwd, verweduwd en gescheiden worden gepresenteerd.

Populatie

Personen die vanaf 1 oktober 1994 in de Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene ingeschreven zijn (geweest). Van personen die voor 1 oktober 1994 ingezetene van Nederland zijn geweeest is de laatste bekende burgerlijke staat opgenomen. Deze laatste groep personen is absoluut niet volledig waargenomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b37e0

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier