Dataset

Adreskenmerken van personen die in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan (01-01-1995 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Adressen van personen met datum aanvang en datum einde van elke periode van adresbewoning.

De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december JJJJ. Alleen de informatie over het laatste jaar is gecoördineerd. De informatie in de component zal in principe niet meer wijzigen.

Het bestand maakt onderdeel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Wanneer gebruik je dit bestand? Om informatie over het adres van personen op te halen op een zekere peildatum of in een zekere peilperiode en deze toe te voegen aan het analysebestand.

Advies voor gebruik: De informatie over het laatste jaar in een versie sluit aan op de op StatLine gepubliceerde informatie van team Demografie.

Indien informatie moet aansluiten op al eerder op StatLine gepubliceerde definitieve informatie dan gebruik je een gecoördineerde versie van de component (de component loopt tot 31 december JJJJ-1 00:00). De gecoördineerde component bevat weliswaar informatie over een reeks van jaren maar alléén het laatste jaar in de versie van de component is definitief. Dit betekent dat voor elk jaar output een andere versie (jaar) van de gecoördineerde component gebruikt dient te worden. In alle andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de meeste recente niet-gecoördineerde versie. Ook kan dan met diezelfde component één analysebestand met meerdere perioden tegelijk worden gemaakt.

Enkele voorbeelden: Peilmoment Status cijfers Component 1-1-2015 volgens StatLine gecoördineerd, 2014 31-5-2013 volgens StatLine gecoördineerd, 2013 2012 volgens StatLine gecoördineerd, 2011 Indien niet hoeft te worden aangesloten op StatLinecijfers kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie.

Dit bestand is NIET geschikt om het jaarlijkse aantal verhuizingen te bepalen zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie. Hiervoor zijn twee redenen te benoemen:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, zijn in de GBAADRESOBJECTBUS ook in oudere jaren verwerkt tot dat het bestand de status gecoördineerd heeft;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen de GBAADRESOBJECTBUS is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken.

Voor het bepalen van het jaarlijks aantal verhuisde personen, zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie, wordt verwezen naar de component GBAADRESGEBEURTENISBUS.

Dit bestand is niet optimaal om de stand van de bevolking op 1 januari van een gegeven jaar, zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie, uit af te leiden. Hiervoor wordt verwezen naar de component GBASTANDBEVOLKINGJJJJTABVV.

Populatie

Adressen van personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802154d6

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier