Dataset

Overheidsbalans; activa en passiva

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals bedrijfsgebouwen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De Overheidsbalans is geconsolideerd op het niveau van de overheid. Dat wil zeggen dat de vorderingen en schulden tussen overheidsinstellingen onderling zijn geëlimineerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2021 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023: De cijfers over 2021 en 2022 zijn aangepast. De financiële- activa en passiva en het exploitatiesaldo van de overheid zijn als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld.

Wijzigingen per 31 augustus 2023: Cijfers over het jaar 2022 zijn beschikbaar. In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers over het jaar 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel wordt elk jaar in de zomer (juli/augustus) geactualiseerd. Dan worden de cijfers over het voorafgaande jaar toegevoegd, en de voorlopige jaarcijfers herzien. Informatie over het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84422NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84422NED

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84422NED

Overheidsbalans; vermogenssaldo; de balans van de sector overheid activa (financieel en niet-financieel), passiva en het overheidsvermogen.