Dataset

Macro-economisch scorebord

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de indicatoren van het Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) scoreboard. Daarnaast zijn er enkele aanvullende indicatoren opgenomen. Om bestaande en potentiële onevenwichtigheden en macro-economische risico's binnen de landen van de Europese Unie tijdig te signaleren heeft de Europese Commissie een scorebord met veertien indicatoren opgesteld. Het scorebord maakt onderdeel uit van de Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Deze tabel bevat voor deze veertien indicatoren de kwartaal- en jaarcijfers voor Nederland. De veertien indicatoren van het macro-economisch scorebord zijn:

 • Saldo op de lopende rekening als percentage van het bbp, driejarengemiddelde
 • Netto extern vermogen als percentage van het bbp
 • Reële effectieve wisselkoers, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
 • Exportmarktaandeel in de wereldhandel, procentuele mutatie ten opzichte van vijf jaar eerder
 • Nominale arbeidskosten per eenheid product, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
 • Reële huizenprijsindex, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
 • Kredietstroom private sector als percentage van het bbp
 • Schuld private sector als percentage van het bbp
 • Overheidsschuld als percentage van het bbp
 • Werkloosheidspercentage, driejarengemiddelde
 • Totale passiva van de financiële sector, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
 • Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
 • Langdurige werkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-74 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
 • Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder.

De aanvullende indicatoren in deze tabel zijn:

 • Reële effectieve wisselkoers, index
 • Exportmarktaandeel in de wereldhandel, percentage
 • Nominale arbeidskosten per eenheid product, index
 • Kredietstroom huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
 • Kredietstroom niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
 • Schuld huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
 • Schuld niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
 • Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar
 • Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2006.

Status van de cijfers: Alle jaar- en kwartaalcijfers hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 april 2024: Van alle indicatoren is het cijfer over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 toegevoegd. Daarnaast zijn door bijstellingen in de bronnen een aantal indicatoren in het verleden gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Binnen 120 dagen na afloop van elk verslagkwartaal wordt een eerste raming van dat kwartaal gepubliceerd. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in oktober het eerste, en in januari het tweede kwartaal nog worden herzien. Bij de publicatie van het vierde kwartaal in april worden de kwartaalcijfers van de drie voorafgaande kwartalen bijgesteld. Hiermee worden voor het eerst de gegevens van een jaar vastgesteld. Bij de publicatie van het eerste kwartaal in juli worden de jaar- en kwartaalcijfers van de laatste drie jaar herzien.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82643NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82643NED

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82643NED

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.