Dataset

Verordening Water Noord-Brabant, Beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden natte natuurparels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In dit bestand zijn beschermingsgebieden vastgelegd waar restricties gelden t.a.v. grondwateronttrekkingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebieden: beschermde gebieden en attentiegebieden.

Beschermde gebieden: Gebieden waarvoor in beginsel geldt dat het niet is toegestaan om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze gebieden toe of binnen deze gebieden te verplaatsen, en waarvoor een vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen vanaf nul kubieke meter per uur (ongeacht de diepte van de put) van toepassing is. De beschermde gebieden komen nagenoeg overeen met het NatuurNetwerk Brabant NNB, bvoorheen bekend als EHS): de witte vlekken binnen de NNB (bv wegen en bebouwing) zijn in de Verordening water ook opgenomen als beschermd gebied.
Attentiegebieden: Gebieden waarvoor in beginsel geldt dat het niet is toegestaan om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze gebieden toe of binnen deze gebieden te verplaatsen. Attentiegebied is een beschermingszone van gemiddeld 500m rondom natte natuurparels, buiten de NNB. In het zeekleigebied is de zone minder breed. De planologische doorwerking van het attentiegebied is gewaarborgd in de Verordening ruimte: de natte natuurparels en de attentiegebieden zijn daarin gezamenlijk opgenomen onder de noemer Attentiegebied NNB.
Sinds de inwerkingtreding van de vorige wijziging van de Verordening water Noord-Brabant in 2014 hebben er meerdere aanpassingen van de begrenzing van de NNB plaatsgevonden. De meest recente wijziging (op het moment van vaststelling van dit bestand) is het natuurbeheerplan 2020 en wijzigingen in de NNB-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Om te zorgen voor op elkaar afgestemde provinciale regelgeving is het nodig om ook de begrenzingen in de Verordening water aan te passen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://atlas.brabant.nl/metadata/services/thumbnails/Beschermde_gebieden_waterhuishouding.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads