Dataset

Natuurvriendelijke oevers Waterschap Rivierenland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Een belangrijk kenmerk is de natuurlijke overgang van nat naar droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds waarbij een duidelijke begroeiing waarneembaar is.

In de afgelopen twintig jaar zijn er landelijk honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de komende jaren komen daar nog eens vele kilometers bij. De Kaderrichtlijn Water heeft een enorme impuls gegeven aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en doet dat nog steeds. Het wordt beschouwd als effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor de aanleg zijn verbetering van de waterkwaliteit, verdediging van de oever en landschappelijke versterking.

In deze kaart staan de opgeleverde natuurvriendelijke oevers langs de A-watergangen binnen het beheergebied van waterschap Rivierenland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

NVO

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Natuurvriendelijke_oevers_WMS_WFS_OD/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

OGC:WMS

NVO

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Natuurvriendelijke_oevers_WMS_WFS_OD/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS