Dataset

Jongeren met Zvw-gefinancierde GGZ; vorm, regio, 2011-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat gedurende het jaar één of meer vormen van curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft ontvangen en de bijbehorende kosten voor het gebruik van zorg, uitgesplitst naar regio. De indeling naar gemeente is niet gemaakt op basis van de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) maar op basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere op 1 januari van het verslagjaar of bij de eerste inschrijving in de GBA. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt. Jongeren kunnen meerdere vormen van GGZ ontvangen gedurende het jaar. Vanaf 1 januari 2008 wordt alle GGZ-hulp die op genezing (herstel of stabilisering van de aandoening) is gericht, gedurende het eerste jaar altijd vanuit de Zvw gefinancierd. Daarna ook, tenzij men in een GGZ-instelling, verslavingsinstelling of psychiatrische afdeling van ziekenhuis (PAAZ) verblijft. Verblijft iemand langer dan een jaar in een instelling of PAAZ, dan neemt de AWBZ de financiering van de behandeling en het verblijf over. Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende drie voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
  • ze zijn verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering in het kader van de Zvw;
  • ze zijn ook daadwerkelijk verzekerd geweest voor deze basisverzekering voor tenminste 1 dag gedurende het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 maart 2018 Geen. Deze tabel is stopgezet. Cijfers over jeugdzorg vanaf 2015 worden in aparte tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82503NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82503NED

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82503NED

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg