Dataset

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/01/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aanbod van elektriciteit weer. Uit het aanbod wordt het verbruik berekend. Het aanbod van elektriciteit betreft de productie plus invoer minus uitvoer. Het grootste deel van de geproduceerde elektriciteit wordt afgeleverd aan het openbare elektriciteitsnet door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en windmolens. Een kleiner deel wordt door bedrijven zelf opgewekt ten bate van hun eigen bedrijfsprocessen. Zo wekken veel tuinders zelf elektriciteit op voor de belichting van hun kassen.

De netto productie wordt bepaald als bruto productie minus het eigen verbruik van elektriciteit. Het eigen verbruik is de hoeveelheid elektriciteit die een producent of installatie verbruikt bij de elektriciteitsproductie. De netto productie wordt in deze tabel uitgesplitst naar de volgende energiebronnen waaruit de elektriciteit wordt geproduceerd: kernenergie, kolen, olieproducten, aardgas, biomassa, overige brandstoffen (niet-hernieuwbaar), waterkracht, windenergie, zonnestroom en overige bronnen.

De in- en uitvoer wordt nader uitgesplitst naar het land van herkomst of bestemming.

Het totale netto verbruik van elektriciteit in Nederland wordt berekend als de netto productie plus de invoer verminderd met de uitvoer en de distributieverliezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Volledige gegevens per maand zijn beschikbaar vanaf 2015. Vanaf 1936 per jaar en vanaf 1976 per maand zijn alleen de totale productie, invoer en uitvoer bekend.

Status van de cijfers:

  • tot en met 2020 definitief;
  • 2021 nader voorlopig;
  • 2022 en 2023 voorlopig.

Wijzigingen per 1 mei 2023: Voorlopige cijfers over februari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 maart 2023: Voorlopige cijfers over januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022: Cijfers over 2020 zijn nu Definitief. Cijfers over 2015 t/m 2021 gereviseerd. De revisie betreft de jaren 2015 t/m 2019 en het gaat een paar kleine aanpassingen die ervoor zorgen dat deze tabel volledig consistent blijft met eveneens gereviseerde Energiebalans. Bij de grootste aanpassing gaat het om ongeveer 10 GWh, wat overeenkomt met 0,01 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode. Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84575NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84575NED

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84575NED

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik