Dataset

Landelijk zoet en zoutwatermeetnet - Rijkswaterstaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De monitoringslocaties van het Landelijk Meetnet Water is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via de meer dan 400 meetpunten, wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/lmw.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

locatiesmetlaatstewaarneming

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locaties

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locatiesmetlaatstewaarneming

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

accessPoint

locaties

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

wmdc

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name Fid string type Interne code
name WAARNEMING_ID string type Interne code
name NAAM string type Uitgebreide naam van meetpunt, ookwel ‘displaynaam’
name CODE string type Afkorting van de naam van het meetpunt
name OMSCHRIJVING string type niet in gebruik
name STATUSWAARDE string type Een aantal parameters worden periodiek getoetst. Bijvoorbeeld op uitschieters van chemische metingen. Of een herijking van de exacte hoogte van peilstations. O voor Ongecontroleerd, komt het meest voor bij actuele data. G voor Gecontroleerd, na periodieke toetsing. D voor Definitief, er worden geen wijzigingen verwacht
name BEMONSTERINGSHOOGTE string type Hoogte ten opzichte van referentievlak. Zoals temperatuur bij verschillende waterdiepten. -999999999 is een hiaatwaarde.
name REFERENTIEVLAK string type Vlak waarvanuit bemonsteringshoogte gemeten is. NAP, MSL of lokaal referentievlak.
name OPDRACHTGEVENDE_INSTANTIE string type Het project of organisatie in die opdracht gegeven heeft om een meting uit te laten voeren. De bemonsterende en uitvoerende partij is intern RWS ook bekend maar wordt niet publiek gemaakt.
name KWALITEITSWAARDE_CODE string type Ookwel Kwaliteitsoordeel_Code genoemd. Geeft de betrouwbaarheid van een meting aan. Voor betekenis zie Aquo, WRD of neem contact op met de Servicedesk Data.
name WAARDE_LAATSTE_METING string type De laatste gemeten waarde van deze parameter op deze locatie.
name TIJDSTIP_LAATSTE_METING string type Het tijdstip van de laatste gemeten waarde van deze parameter op deze locatie. Altijd genoteerd in wintertijd, dus MET
name PARAMETER_WAT_OMSCHRIJVING string type Een samenvoeging van meerdere attributen, om voor een mens leesbare omschrijving te maken van de gemeten parameter.
name BEMONSTERINGSAPPARAATCODE string type Code van het apparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt. Voor betekenis zie Aquo, WRD of neem contact op met de Servicedesk Data.
name BEMONSTERINGSMETHODECODE string type niet in gebruik
name BEMONSTERINGSSOORTCODE string type Bv. Steekbemonstering. Combinatie van een bemonsteringswijze en analysemethode.
name BIOTAXONCODE string type Biologisch onderzoek bestaat onder meer uit waarnemingen in en aan de organen van biotaxa. Deze biotaxa kunnen hiërarchisch worden gerangschikt, hierin wordt de naam van een taxon opgenomen.
name BIOTAXONTYPE string type niet in gebruik
name BIOTAXON_COMPARTIMENTCODE string type niet in gebruik
name COMPARTIMENTCODE string type Waarin de parameter opgemeten wordt in ruimtelijke zin. Zoals OW oppervlaktewater of LT voor lucht. Voor chemie kan dit ‘sediment’ zijn. Voor biologie kan dit ook een specifieke oeverzone zijn, zoals litoraal.
name EENHEIDCODE string type Eenheid van waarneming volgens het SI-stelsel (kg, m, s, etc.)
name GROOTHEIDCODE string type Gemeten eigenschap. Bv. WATHTE voor waterhoogte, T voor temperatuur. Voor chemische data komt vaak CONCTTE, (massa)Concentratie voor.
name HOEDANIGHEIDCODE string type Aanvulling op de Eenheid_Code. Ten opzichte waarvan gemeten wordt. Bv specifiek Levensstadium van biotaxa, of waarin de concentratie van een chemische stof uitgedrukt is. Of referentievlak bij hoogtemetingen.
name MEETAPPARAATCODE string type Code van type meetapparaat, zoals een vlotter voor waterhoogte. Voor betekenis zie Aquo, WRD of neem contact op met de Servicedesk Data.
name MONSTERBEWERKINGSMETHODECODE string type niet in gebruik
name ORGAANCODE string type Code van orgaan. Voor biologische data. In of aan welk orgaan een waarneming gedaan is.
name PARAMETERCODE string type Voornamelijk gebruikt voor chemische parameters. Molecuulformule van gemeten chemische stof.
name PLAATSBEPALINGSAPPARAATCODE string type Code van methode of apparaat waarmee de ruimtelijke locatie van een meting bepaald is. Hierop kan een nauwkeurigheid van de locatie gebaseerd worden. Bv GPS of tachymeter
name TYPERINGCODE string type Voor biologische gegevens. Kenmerk van een medium of (meet-)object dat wordt waargenomen. Wordt minimaal gebruikt. In plaats van bijvoorbeeld de voluit geschreven kleur ‘rood’ of ‘geel’ wordt het nummer genoteerd dat correspondeert met de bedoelde kleur.
name GROEPERINGCODE string type Wanneer de ene parameter onlosmakelijk verbonden is met een andere (bijvoorbeeld ‘getij-extremen hoogwater/laagwater’ en ‘getij-extremen tijdstip’) worden deze parameters gekoppeld middels een groeperingscode.
name WAARDEBEPALINGSTECHNIEKCODE string type De techniek die gebruikt wordt om de numerieke waarde van de beoogde grootheid, al dan niet in combinatie met een chemische stof of object te bepalen. Voor betekenis zie Aquo, WRD of neem contact op met de Servicedesk Data.
name WAARDEBEPALINGSMETHODECODE string type Methode waarop de meetwaarde bepaald is, beschrijving of verwijzing naar een norm. Dit veld wordt ook gebruikt voor niet-standaard waardebewerkingsmethoden zoals rekenmodellen.
name WAARDEBEWERKINGSMETHODECODE string type Hoe dat gemeten waarde bewerkt is. Bijvoorbeeld ‘Gemiddelde’ of ‘90-Percentiel zomerperiode’