Dataset

Ondernemersvertrouwen; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/27/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn. Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De onzekerheidsindicator geeft de mate van zekerheid aan van ondernemers over het economisch klimaat. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar regio.

Het ondernemersvertrouwen van de industrie is niet hetzelfde als het producentenvertrouwen. Deze cijfers zijn beschikbaar in de tabel over het producentenvertrouwen.

De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.

Wijzigingen per 27 juni 2024: De cijfers van juni 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van juli, verschijnt naar verwachting 6 augustus 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85614NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85614NED

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85614NED

Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen per regio, betrouwbaarheidsmarges