Dataset

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15-27 jaar);persoonskenmerken,2005-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Het totaal aantal jongeren (15 tot 27 jaar) met een uitkering binnen deze tabel is hoger dan binnen andere StatLine tabellen over sociale zekerheid. Dat komt doordat het aantal uitkeringen over de gehele maand wordt geteld in plaats dat de situatie op de laatste vrijdag van de maand wordt gepresenteerd. Het gaat in deze tabel bovendien om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand.

Het totale aantal jongeren van 15 tot 27 jaar in deze tabel wijkt iets af van het totale aantal jongeren van 15 tot 27 jaar in de aan deze tabel gerelateerde tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2019) (zie paragraaf 3). Dat komt doordat de leeftijd van een persoon in deze tabel op een andere manier wordt bepaald.

De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand naar school gaat wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2005 tot en met 2018. De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar.

Status van de cijfers: De cijfers voor de jaren 2005 t/m 2017 in deze tabel zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 4 maart 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2019: Cijfers 2017 zijn toegevoegd. Met de toevoeging van 2017-cijfers is tevens de categorische indeling van het persoonskenmerk leeftijd gewijzigd, naar een gangbaardere indeling. De oude categorische indeling van leeftijd betrof 0 tot 18 jaar, jonger dan 23 jaar, 0 tot 25 jaar, 18 tot 23 jaar, 23 tot 25 jaar, 23 tot 27 jaar en 25 tot 27 jaar. De nieuwe categorische indeling van leeftijd betreft 15 tot 20 jaar, 20 tot 25 jaar, 15 tot 25 jaar, 15 tot 27 jaar en 25 tot 27 jaar. Voor de verslagjaren 2005 t/m 2016 blijven cijfers op basis van de oude categorische indeling van leeftijd op verzoek beschikbaar. Daarnaast is tegelijk met de toevoeging van 2017-cijfers vrijgesteld loon en pensioen van internationale organisaties voor de verslagjaren 2011 t/m 2017 meegenomen. Personen die onderdeel uitmaken van internationale organisaties of van deze organisaties pensioen ontvangen werden voorheen niet als werkend beschouwd. In de huidige versie is dit wel het geval. Dit leidt tot kleine verschillen in vergelijking met de vorige versie van deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83873NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83873NED

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Ingeschreven UWV

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83873NED

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Ingeschreven UWV