Dataset

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2017) 2005-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Het gaat in deze tabel bovendien om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand. Het totaal aantal jongeren (15 tot 27 jaar) met een uitkering binnen deze tabel is hoger dan binnen andere StatLine tabellen over sociale zekerheid. Dat komt doordat het aantal uitkeringen over de gehele maand wordt geteld in plaats dat de situatie op de laatste vrijdag van de maand wordt gepresenteerd.

De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand naar school gaat wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.

De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016. De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar.

Status van de cijfers: De cijfers voor de jaren 2005 t/m 2015 in deze tabel zijn definitief. De cijfers voor 2016 zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 januari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2018, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83969NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83969NED

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83969NED

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio