Dataset

Geregistreerde criminaliteit; gemeentegrootte en soort misdrijf, 1994-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De cijfers worden gegeven naar soort misdrijf, gemeentegrootte en grootteklasse van de gemeenten waar de misdrijven zijn gepleegd.

Het soort misdrijf wordt gepresenteerd in een aantal hoofdgroepen.

Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het jaar volgend op het verslagjaar. De reden hiervoor is dat de berichtgeving de jaargrens overschrijdt en een gedeelte van de gegevens geen informatie over de 'oude' gemeenten bevat.

Om de grootteklassen van gemeenten onderling beter vergelijkbaar te maken, wordt de geregistreerde criminaliteit gerelateerd aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar in die klasse. De naar gemeentegrootte gepresenteerde cijfers zijn steeds exclusief de gegevens van de Koninklijke Marechaussee en van de landelijke politie- diensten omdat die niet naar afzonderlijke gemeenten verbijzonderd kunnen worden. Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010. Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005 opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf en politieregio.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37542

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37542

Gereg. misdr. en opgeh. misdr. (totaal en per 100.000 inw. 12 - 79 jaar) en verdachten naar gemeentegrootte en type misdrijf volgens wetboek.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37542

Gereg. misdr. en opgeh. misdr. (totaal en per 100.000 inw. 12 - 79 jaar) en verdachten naar gemeentegrootte en type misdrijf volgens wetboek.