Dataset

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken 1998-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de administratieve kasuitgaven en -ontvangsten en het kassaldo van het Rijk. De definitieve gegevens zijn ontleend aan het financieel jaarverslag van het Rijk dat jaarlijks in mei verschijnt. De gepresenteerde jaargegevens zijn opgesplitst naar begrotingshoofdstukken. Onderlinge geldstromen binnen een begrotingshoofdstuk of tussen verschillende begrotingshoofdstukken zijn niet geconsolideerd in de administratieve uitgaven en ontvangsten. In 2013 en 2018 is de indeling en de inhoud van een aantal begrotingshoofdstukken gewijzigd. Hierdoor zijn de uitgaven, ontvangsten en het saldo vanaf dat jaar niet vergelijkbaar meer met voorgaande jaren.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60050

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60050

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60050

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.